یکی از مهمترین مواردی که در هر خدمتی از همه مهمتر است مبحث پشتیبانی از خدمات ارائه شده است. مشتری ممکن است در هر مرحله از بهره برداری از خدمات به مشکلاتی برخورد کند که این موضوع را با پشتیبانی تمام وقت حل کرده ایم.