اینترنت اشیا

طراحی و اجرای سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا

طراحی و اجرای سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (ساختمان هوشمند، حمل و نقل هوشمند، پارکینگ و تردد هوشمند، روشنایی  هوشمند، کشاورزی هوشمند و …)